ျပပြဲေစ်းႏႈန္း

ေနရာလြတ္

ျပသသူမ်ား အတြက္ သူတို႔၏ ေနရာကို ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူး ဒီဇိုင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (အနည္းဆံုး ၁၈ စတုရန္းမီတာ)

၁ စတုရန္းမီတာႏႈန္း ေဒၚလာ ၃၅၅

အခန္းဖြဲ႔ပံုစံ

၁ စတုရန္းမီတာႏႈန္း ေဒၚလာ ၃၈၅/ယူရို ၃၂၀ (အနည္းဆံုး ၉ စတုရန္းမီတာ) - ေထာင့္ခန္းေၾကး ၅%

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 • ၂.၅ အျမင့္ရွိ အျဖဴေရာင္ laminated panel ျဖင့္ အေနာက္ဘက္ ႏွင့္ အခန္းနံရံမ်ားကို ပိုင္းျခား ေပးထားျခင္း
 • ကုမၸဏီနာမည္ ႏွင့္ ျပခန္းအမွတ္ ပါဝင္ေသာ ျပခန္း နဖူးစီးမ်ား
 • ၾကမ္းခင္း ေကာေဇာ
 • သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္တာ- ၁ ခု
 • ေခါက္ကုလားထိုင္ - ၂ ခု
 • အမိႈက္ေတာင္း - ၁ ခု
 • ၁၃ အမ္ပီယာ/ ၂၃၀ ဗို႔ ပါ၀ါပိြဳင့္ ပလပ္ေပါက္ - ၁ ခု
 • ၄၀ ၀ပ္ မီးေခ်ာင္း - ၂ ခု
 • ေန႔စဥ္ သန္႔ရွင္းေရး
 • WiFi အသံုးျပဳမႈ

ပါ၀င္ ျပသသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ျပပြဲ preview ႏွင့္ ျပပြဲ directory စာအုပ္ တြင္ အခမဲ့ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း
 • ေစ်းကြက္ ေလ့လာမႈ ခရီးစဥ္တြင္ အခမဲ့ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း
 • ေဟာေျပာပြဲမ်ား အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း
 • ၀င္ခြင့္ကဒ္ ႏွင့္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း